مراحل تعریف ریموت سوزوکی گرند ویتارا با ریموت معمولی

نکته : برای هر خودرو امکان تعریف 3 ریموت وجود دارد.

1. داخل خودرو شوید، کلیه درب ها را ببندید و سوییچ را از مغزی سوییچ بیرون بیاورید.

2. درب سمت راننده را باز کنید.

3. سوییچ را داخل مغزی سوییچ قرار داده، یک مرتبه سوییچ را باز کرده و ببندید و ظرف مدت کمتر از 10 ثانیه سوییچ را از داخل مغزی بیرون بیاورید.

4. پس از بیرون آوردن سوییچ از مغزی، میکروسوییچ لادری سمت راننده را 3 مرتبه فشرده و رها کنید.

5. دوباره سوییچ را داخل مغزی سوییچ قرار داده، سوییچ را باز کرده و ظرف مدت کمتر از 10 ثانیه سوییچ را بسته و کلید را از مغزی بیرون بیاورید. در این زمان درب ها یک مرتبه به طور خودکار قفل و باز خواهند شد.

6. ظرف مدت کمتر از 20 ثانیه پس از مرحله قبل، دکمه unlock روی ریموت را یک مرتبه فشار دهید. قفل و باز شدن درب ها نشان دهنده تعریف ریموت می باشد. برای تعریف ریموت جدید کلیه مراحل را مجددا برای ریموت بعدی انجام دهید.